Апартаменти за нощувка в Бургас

Roolz

                                                                                  УСТАВ
                                                           на сдружение с нестопанска цел
                                                МОТОКЛУБ СВЕТЦИТЕ БЪЛГАРИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящият Устав урежда създаването, сьществуането, и прекратяването на сдружение мотоклуб "Светците България" като юридическо лице с нестопанска цел.
1.2. Наименованието на сдружението е мотоклуб „Светците България", изписвано на английски „The Saints Мotoclub Bulgaria" и наричано за краткост в настоящия Устав и в документите „СДРУЖЕНИЕТО"  или „КЛУБЪТ"
1.3.  Седалището на „СДРУЖЕНИЕТО'' е гр. Бургас
1.4.  Адресът на управление на СДРУЖЕНИЕТО е ул. "Македония" 81 партер.
Чл.2. "СДРУЖЕНИЕТО" като юридическо лице с нестопанска цел, осъществява дейността си съгласно действуващото законодателство в Република България, настоящия Устав и решенията на органите на управление на сдружението съгласно предоставената им компетентност.
2.1. КЛУБЪТ притежава отличителен знак, който се носи като гръб па елек.
2.2. КЛУБЪТ има печат с точното наименование. КЛУБЪТ може да има свой флаг, свое лого, свой девиз както и друга символика.


ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.3.1. Обединяване и побратимяване на хора е различен пол, възраст, професия, религия и социален статус на принципа на дружбата п любовта към моторите и моторните спортове; Развитието и популяризацията на мотоциклетизма и мотоциклетните спортове между членовете на сдружението и извън него; Осигуряването на взаимопомощ и подкрепа между всички мотоциклетисти - членове па Сдружението; Обединение на усилията на членовете и симпатизантите на клуба за превръщане на мотоциклетизма в средство за физическо и духовно израстване на занимавашите се с него; Координиране и подпомагане развитието и практикуването на мотоциклетизма и свързаните с него спортове. Да защитава правата и интересите на мотоциклетистите - членове на Сдружението.
3.2.    Да популяризира мотоциклетизма, мотоциклетния спорт и дейност в страната. Да съдейства и осигурява взаимопомощ между членовете и сдруженнето. Да обучава членовете си в родолюбие и любов към мотоциклетизма.
3.3.    Да съдейства за разгръщане на социалнага активност, професионалните уменнв, творческите способности, развитие и утвърждаванс на духовните ценности на своите членове, управляващи мотоциклети, както и повишаване па квалификацията им и свеждане до минимум на пътно транспортните произшествия с тях.
(3) С оглед постигането на така очертаната цел, СДРУЖЕНИЕТО осъществява конкретна дейност, както слсдва:
3.3,1. организиране на събирания  и пътешествия за членовете на сдружението и на техни съмишленици;
3.3.2. организиране на мероприятия за повишаване иа познанията и уменията на членовете на сдружението за управдени| на мотоциклета;
3.3.3 подържане иа връзки с други клубове и организации в страната и чужбина;
3.3.4. популяризиране целите на сдружението чрез информация в медиите и по друг подходящ начин;
3.3.5. осъществяват и други дейности, свързани с развитие и насърчаване на посочения вид спорт:
3.3.6.    поддържа контакта със сродни организации от чужбина;
3.3.7.    популяризира хуманните принципи на спорта и спортната етика;
(4) СДРУЖЕНИЕТО не е политическа партии и не си поставя политически и религиозни цели.
(5) СДРУЖЕНИЕТО се определя като същестнуващо и осъществяващо посочения предмет на дейност преследвайки визираните по-горе цели, с оглед осъществяване на общественополезна дейност. Това самоопределяне па дейности като общественополезна е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на сдружението. С оглед на така определената дейност, след възникването си, „СДРУЖЕНИЕТО", като сдружение с идеална цел подлежи па вписване в съответния нарочен Централен регистър при Министерството на правосъдието съгласно Чл. 2. ал.З от Закона за юридически те лица с нестопанска цел.
(6) СДРУЖЕНИЕТО може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета па основната дейност, за която е регистриран, и като използва прихода за постигане на определените в настоящия Устав пели.
(7) Предметът на стопанската дейност се определя в настоящия Устав, както следва:
7.1. Организиране на събори, концерти, състезания с платен за зрителите вход;
7.2. Предоставяне на спортни услуги на гражданите;
7.3. Извършване на реклама чрез основната дейност.
7.4, Представяне на телевизионни и други права на разпространение на организирани oт С Д Р У Ж Е Н И Е Т О състезания и други спортно състезателни програми
7 6 Организиране и провеждане на семинари, курсове, изложби и други прояви с образователна, просвета и спортно-изпитател на цел, свързани с целите и предмета на дейност на СДРУЖЕНИЕТО.
(8) СДРУЖЕНИЕТО извършва стопанска дейност при условията и по реда. определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дсйност,


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
(9) СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба.
Чл. 4. СДРУЖЕНИЕТО ще се представлява прел всички публичноправни и частноправни субекти в страната и чужбина от управителния съвет или от отдел ни неюви членове съобразно предоставената им: представителна власт от самин управителен съвет,


ЧЛЕНСТВО
Чл. 5. Членството във СДРУЖЕНИЕТО е доброволно. В него могат да членуват български и чуждестранни дееспособни физически; лица
Чл, 6. (1) Нови членове на СДРУЖЕНИЕТО се приемат въз основа на писмена молба, адресирана до председателя ни УС на СДРУЖЕНИЕТО, в която кандидатът заявява, че приема устана и е съпричастен към преследваните от СДРУЖЕНИЕТО цели, като ще работи за постигането им. Членствоюто правоотношение възниква след като бъдат извършени следните действия:
- одобряване па кандидатурата от председателя. Одобряването става с решение на УС на СДРУЖЕНИЕТО, постановено в писмена форма.
- вписване на кандидата в регистъра на СДРУЖЕНИЕТО
- заплащане на встъпителен членски внос.
- членският месечен внос е а размер на 10 лв.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 7. (1) Членунането в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно. Всекн член има право да участва в управлението на СДРУЖЕНИЕТО, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и oт резултатите от дейността му. За задължената на СДРУЖЕНИЕТО членът отговаря до размера на направените в него на полза имуществени вноски по смисъла на чл. 8, ал,3 от настоящия Устав. Членът не отговаря лично за задълженията на СДРУЖЕ11ИЕТО, Членските права и задължения, е изключение на имуществените, са иепрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяванс, съответно при смърт. Изпълнението на членствениге задължения и упражняването па членствените права не може да бъде предоставено другиму.
(2) Всички членовете нмат право:
1. да участват в организираните от СДРУЖЕНИЕТО мероприятия;
2. да получаиат информация от Управителния съвет, председатели и президента за дейността па СДРУЖЕНИЕТО
3. да участват в работата на създадени работни органи към СДРУЖЕНИЕТО;
4. да участват лично или чрез упълномощен представител, съответно чрез законовия си представител за юридическите лица, в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО;
5. да предлагат физически лица, които да бъдат избирани в управителните органи на СДРУЖЕНИЕТО;
6/ на един глас в Общото събрание, който се Упражнява лично или чрез упълномощен представител който също е член на ОС на СДРУЖЕНИЕТО, или чрез законовия представител на члена
Чл. 8, Всеки член е длъжен:
1/ да спазва разпоредбите на настоящия УСТАВ
2/ да съдействува за осъществяване на целта формулирана в чл.2 на настоящия Устав
3/ да :заплати встъпилител членски внос м да заплаща годишен членски внос в определения от Управителния съвет размер и срок, както и да предоставя средства за изпълнение на целеви програми и други колективни прояви, за които предварително е дал съгласието си. Плащането става в брой или по банков път.
4/ редовно да участва в мероприятията и срещите opанизпрани от клуба.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл, 3,(1) Членството се прекратява:
1.с едностранно волеизявление до УС на СДРУЖКНИЕТО:
2.със смъртта илн поетамчнето под пълно запрещение
3.с изключването па члена;
4.е прекратяването ла СДРУЖЕНИЕТО като юридическо лице. сдружение, с нестопанска цел;
5.при отпадане поради невнасяне на установените по реда на този Устав имуществени вноски по смисъла на чл. 8, ап. 3. както и поради системно неучастие без уважителни причини в дейността на сдружението
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. При всички случаи несъвместимо е поведение изразяващо се в груби нарушения па задълженията на члена, произтичащи от настоящия Устав, при груби нарушения на законодателство на Република България.
(3) Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание,
(4) Отпадането, поради невнаенне на установените имуществени в носки и системно неучастие в дейността се констатира тю документи с решение на управителния съвет.
(5) При прекратя на не на членството, независимо на какво основание, направените от члена парични вноски в полза па СДРУЖЕНИЕТО не подлежат  на връщане.


ОРГАНИ
Чл. 10. Органите на СДРУЖЕНИЕТО са: Общо събрание, Управителеи съвет. Председател па управителния сьвет


ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. П. В Общото събрание участват всички членове на СДРУЖЕНИЕТО,
Чл. 12. Редовно Общо събрание се свиква най-малко веднъж на три години от Управителния съвет.


ПРABA НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 13, (]) Общото събрание:
1.изменя и допълва Устава;
2.приема други вътриш ш актове
3.избира и освобождава членовете на управителния съвет
4.взема решение за откриване и закриване на клонове
5.взема решение за участие в други организации;
6.взема решение за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕИИЕТО, за неговото седалище, за промяна на името му;
7.приема основните насоки и програма за лейността на СДРУЖЕН1ИЕТО
8.приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО:
9.приема отчета за дейпоспа на Управителния съвет;
10.  отменя решения па другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на закона. Устава или други вътрешни актойе, регламентиращи дейността на СДРУЖЕНИЕТ0:
(2) Правата по т. I. т. 1. 3, 9 и 10 пе могат да се възлагат па други органи на СДРУЖЕНИЕТО.
(3} Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на СДРУЖЕНИЕТ0.
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната чаконосъобразност и съответствие с Устава.
(5 Решенията па органите на СДРУЖЕНИЕТО, които са взети в противоречие със закона. Устава или предходно решение на Обшото събрание, могат да бъдат оспорвани прел Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на СДРУЖЕНИЕТО или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им. но не по-късно от еди а година от датата на вземане на решението,
(6) Свикване на Обшото събрание: Общото Събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на СДРУЖЕНИЕТО, Общото събрание се провежда В населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането па Общото събрание и по чия инициатива го се свиква. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението па СДРУЖЕНИЕТО най-малко един месец преди насрочения ден.
(8) Кворум; Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса па кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и и рн същия дневен ред и може ла се проведе, кол кито и членове да се явят.
(9) Гласуване:
9.1. Всеки член па Общото събрание има право на един глас. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1.него, неговия съпруг(а) или роднини по нрава линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен, включително;
2.юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
9.2,    Едно лице може да представлява не повече от двама членове на Общото събрание въз основа па писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощитсля. Преупълпомошаване не се допуска.
(10) Вземане на решения:
10,1. Решенията на  Общото събрание се вземат с мнозинство на присъствуващите
10.2. Решенията по чл.13, ал.1, т.1. се вземат с мнозинство 2/3 от присъствуващите
10.3. По въпроси, конто не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 14. (1) Управителният съвет се състои най-малко от три физически лица. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от пет години.
(2) Управителният съвет избира от своя състав Председател
Чл. !5. (1) Управителният съвет:
1.представлява както и определя обема па представителната власт На отделните членове
2.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
4.разпорежда се е имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване на изисквшшяга на настоящия Устав;
подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет:
6.подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
7.определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО включително н тази в обществена  полза, и носи отговорност ча това:
8.Определя адреса на СДРУЖЕНИЕТО
9.взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава пе спадат и правата на друг орган;
10.приема и изключва членове.
11.избира председател па управителния съвет.
(2)Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание па Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателя  не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
(3)Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присьстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, е което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му н позволяваща участ ието му в обсъжданет о и вземането па рйшения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4)    Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
Чл. 16 Председател - избира се с мнозинство три пети или повече от членовете на УС:
1 Ръководи заседанията на УС; ръководи текущата организационна дейност на СДРУЖЕНИЕТО и извършва други дейности съобразно правата, делегирани му от УС
2. организира, ръководи и контролира в съответствие с този устав изпълнението на решенията на ОС и УС
3. назначава и освобождава от длъжност служителите па СДРУЖЕНИЕТО
4.отчита се пред УС за дейността на СДРУЖЕНИЕТО и изпълнението па бюджета.
5. Приема членове на СДРУЖЕНИЕТО


ИМУЩЕСТВО
Чл. 19. Имуществото и а СДРУЖЕНИЕТО се състои от право на собственост и други вещни нрава върху недвижими имоти и движим и вещи, права върху обекти на интелектуална и индустриална собственост, ценни книги, делови участия в капиталови търговски дружества и други права и задължения.
Чл. 20. (1) Бюджетът на СДРУЖЕНИЕТО се осигурява от:
I. членски внос и индивидуални и колективни такси:
3.приходи от участия а спортни състезания;
4.приходи от предоставени спортни услуги на граждани:
5.приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение;
6.дарения и спонсорство:
7.предоставени срслства от държавата, обшинитс, Европейския съюз
8.от управлението на собственото имущество;
9.предоставени средства от международни организации;
10.други приходи от дейности свързани с предмета на дейност.
Чл. 21; Финансовата дейност на СДРУЖЕНИЕ ТО се извършва в съответствие с Бюджета приет от Обшото събрание.
Чл, 22. (I) За финансиране на отделни прояви н програми могат да се сьздават целеви фондове в лева и валута. Средствата за тези фондове се събират от заинтересованите членове.
(2) Средствата за финансиране иа прояви и дейности, възложени на СДРУЖЕНИЕТО от държавни органи и органи па местното самоуправление, сс осигуряват оттях.
Чл. 23. СДРУЖЕНИЕТО отговаря за  поетите задължения до размера па имуществото си. То не отговаря за задълженията на своите членове, както п членовете и ие отговарят за задълженията му.


СЧЕТОВОДЕН КОНТРОЛ
Чл. 24, Счетоводството иа СДРУЖЕНИЕТО се води от дипломиран счетоводител, като избора му се определя от УС.


ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ
Чл. 25. (1) СДРУЖЕНИЕТО води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) СДРУЖЕНИЕТО изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни oтносно:
1.съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организанията и постигнатите резултати:
2.размера па безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране па средства:
3.финансовия резултат.
(3)Докладът за дейността на СДРУЖЕНИЕТО с публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, нремето н начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър.


ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл. 20. СДРУЖЕНИЕТО нс може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.


ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 27. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на СДРУЖЕНИЕТО от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване на първо на движимото, а след това и на недвижимото имущество на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Имущество не може да сс прехвърля по какъвто и да е иачин на:
1.учредителите и настоящите и бившите членове;
2.лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3.ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение
4.съпрузите на лицата по т.1-3
5.роднините на лицата по т.1-3 по права линия без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство- до втора степен включително


ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА   
Чл.28 (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите се предоставя по решение на  съда на юридическото лице с нестопанска цел определено за извършване на обществено полезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
(2) Ако иуществото не бъде предоставено по реда на ал.1 , то се предава на общината по седалище на СДРУЖЕНИЕТО. Общината е длъжна да предостави имущестото за извършване на възможно най близка до целите на СДРУЖЕНИЕТО  дейност.


ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.29 (1)  Дейността на СДРУЖЕНИЕТО  може да бъде прекратена с решение на общото събрание
(2) При ликвидация на СДРУЖЕНИЕТО се прилагат законовите разпоредби. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество преминава в полза на Общината по седалище на СДРУЖЕНИЕТО.


Този Устав на сдружение „МОТОКЛУБ СВЕТЦИТЕ БЪЛГАРИЯ” е приет на общо събрание на 07 ноември 2019 година.
Уставът съдържа двадесет и девет текста обособени в членове и е изложен на 9 страници. Всяка страница е подписана от председателят на събранието приело устава и протоколиста.     Уставът е подписан от делегатите на събранието на сдружението.  Следват подписите на всички лица приели устава.
Подписите са положени непосредствено след устава на последната девета страница. Имената, единните граждански номера и подписите са изписани от всеки от тях собственоръчно.


Председател:     Протоколист:

Популярни публикации

Апартаменти за нощувка в Бургас